Regulamin świadczenia usług przez hublex.pl Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Sadaj z dnia 19.06.2021 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Sadaj, ul. Stanisława Wyspiańskiego, 25-409 Kielce, NIP 8631682467, zwany dalej „Usługodawcą”.
 • Usługodawca świadczy swoje usługi za pomocą portalu www.hublex.pl (dalej zwanym „Serwisem”), przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tzw. drogą elektroniczną.
 • Regulamin wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa:
 • rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Hubert Sadaj usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.hublex.pl,
 • warunki składania formularza elektronicznego celem wyceny porady prawnej i akceptacji oferty przesłanej przez Usługodawcę,
 • Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 •  Niniejszy regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.hublex.pl /regulamin.
 • Usługa polega na dostarczaniu wzorów, poradników oraz ebooków stworzonych przez wykwalifikowanych prawników.

 § 2. Definicje

 1. Usługodawca – Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Sadaj, ul. Stanisława Wyspiańskiego, 25-409 Kielce, NIP 8631682467.
 2. Serwis – serwis internetowy, przeznaczony do zadawania pytań prawnych poprzez zamieszczony w serwisie formularz, znajdujący się pod adresem: www.hublex.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nawiązała kontakt z Usługodawcą celem wyceny porady oraz późniejszego zawarcia umowy o jej wykonanie po akceptacji zaproponowanej przez Usługodawcę stawki, jak również osoba, która taką umowę zawarła.
 4. Usługa – dostarczenie klientowi wzorów umów, poradników lub ebooków.
 5. Umowa – umowa o dostarczenie produktu jakim jest wzór umowy, poradnik lub ebook.
 6. Wzór umowy – wzór umowy dostępny do pobrania po opłaceniu wzoru.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox29 lub wyższej, dodatkowo w przeglądarce musi zostać włączona obsługa plików Cookie oraz JavaSript.
 2. Klient ponadto musi posiadać skrzynkę email, gdyż stanowi ona główny sposób kontaktu z Klientem.
 3. Porady prawne będą wysyłane w formacie PDF, docx., doc. Bądź rtf., Serwis zaleca więc zainstalowanie darmowych programów takich jak Adobe Reader oraz Open Office lub płatny Microsoft Office.
 4. Dane przesyłane przy użyciu formularza chronione są poprzez stosowanie bezpiecznego protokołu SSL.

§ 4. Warunki skorzystania z usług

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, jest zapoznanie się Klienta z niniejszym regulaminem świadczenia usług, który jest powszechnie dostępny na stronie usługodawcy, pod adresem www.hublex.pl/regulamin.
 2. Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient poprzez złożenie zamówienia, oświadcza i zapewnia, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

§ 5. Zasady korzystania z usług, zawarcie umowy

 1. Klient zainteresowany skorzystaniem z usługi zamawia usługę za pomocą sklepu online znajdującego się na stronie www.hublex.pl
 2. Zakup umowy, ebooka lub poradnika po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” oznacza zawarcie umowy zawieranej na odległość z Usługodawcą Serwisu. Przedmiotem umowy jest odpłatne udostępnienie pliku przez Usługodawcę na życzenie Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia zobowiązuje Klienta do skorzystania i opłacenia usługi, obowiązek taki powstanie dopiero po zawarciu umowy.
 4. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na konto Usługodawcy, system automatyczny oparty jest na oprogramowaniu WordPress Woocomerce.
 5. Klient otrzymuje link do zakupionego produktu na podany podczas zamówienia adres e-mail, dodatkowo może pobrać plik ze swojego konta w serwisie. Plik jest dostępny do pobrania 10 razy. W przypadku wyboru płatności na konto, wykonywane przy użyciu swojego konta, Klient może wysłać potwierdzenie wpłaty i poprosić o wcześniejsze wysłanie wzoru, jednakże Usługodawca ma prawo odmówić wysłania wzoru, jeżeli poweźmie wątpliwość, co do autentyczności potwierdzenia przelewu.
 6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).
 7. Ze względu na cyfrowy charakter usługi, dostawa dokonuje się przez pobranie Produktu przez Użytkownika drogą transmisji danych (za pomocą łącza internetowego), do pamięci komputera bądź innych urządzeń. Informacja o możliwości pobrania Usługi znajduje się w profilu Użytkownika, a także zostaje przesłana na podany przez niego adres e-mail.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia do umowy  zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, jednakże musi mieć on na uwadze, iż usługa jest usługą, która na mocy art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie może zostać wypowiedziana po wykonaniu tej usługi, w związku z czym klient po pobraniu wzoru, poradnika lub ebooka traci prawo do odstąpienia od umowy, nie dotyczy to sytuacji, gdy klient omyłkowo zakupi ten sam produkt.
 2. W przypadku, gdy usługa nie została jeszcze wykonana klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy.
 3. W przypadku opłacenia przez Klienta usługi przed jej otrzymaniem, Usługodawca zwróci pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od dnia zapoznania się z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na podane w oświadczeniu konto bankowe.
 4. Wzór odstąpienia od umowy możesz pobrać ze strony: https://hublex.pl/regulamin

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczącą usługi należy kierować na emaila: hubertsadaj@gmail.com na adres email używany przez Usługodawcę w kontakcie z Klientem bądź na adres Usługodawcy podany przy zawarciu umowy.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni i przesłana na adres email podany przez Klienta.
 3. W reklamacji Klient podaje: Dane umożliwiające zidentyfikowanie jego sprawy, przyczyny i podstawy reklamacji oraz swoje żądania.
 4. Klient zobowiązany jest do poinformowania w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji czy zgada się z decyzją Usługodawcy zawartą w reklamacji, w przypadku braku stanowiska Usługodawca uzna, iż Klient uznał stanowisko Usługodawcy zawarte w decyzji.
 5. W przypadku przesłania niepełnych danych, które nie pozwalają rozpatrzyć reklamację, Usługodawca wzywa Klienta do uzupełnienia braków, termin wydania decyzji przedłuża się proporcjonalnie do czasu oczekiwania na uzupełnienie braków.
 6. Klient nie może rościć prawa do zwrotu opłaty za poradę prawną lub naprawienia szkody wynikłej z porady prawnej szkody, w przypadku, gdy błąd wynikł z jego winy, podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, bądź innych okoliczności za które odpowiada Klient.
 7. Porada prawna będzie sporządzona na podstawie pytań oraz przesłanych przez Klienta informacji, w związku z czym jej kompletność oraz prawidłowość będzie oceniania przez pryzmat przesłanych przez Klienta Informacji.

§ 8. Newsletter

 1. Klient może dobrowolnie zapisać się do newslettera, poprzez złożenie oświadczenia poprzez zaznaczenie opcji zapisu do newslettera przy wypełnianiu formularza zakupu Usługi.
 2. Klient może w każdej chwili wypisać się z newslettera kontaktując się z serwisem pod adresem hubertsadaj@gmail.com lub klikając link rezygnacji z newslettera.
 3. Oferty z newslettera będą dotyczyć wyłącznie oferty ( informacji handlowej i materiałów reklamowych) z  zakresu działalności Usługodawcy.

§ 9. Formularz zakupu

 1. Elektroniczny formularz zakupu usługi zamieszczony na stronie www.hublex.pl bądź pod adresem danej usługi, służy do zawarcia umowy i oparty jest o działanie systemu WordPress Woocomerce. Złożenie zamówienia potwierdza zapoznanie się z regulaminem Usługodawcy.
 2. W formularzu należy podać imię, nazwisko oraz adres email umożliwiający kontakt, ponadto Klient może podać swój numer telefonu. Polami wymagalnymi do złożenia są: adres email.

§ 11. Płatności i wynagrodzenie

 1. Klient płaci za usługę z góry.
 2. Płatność z góry wykonać za pomocą przelewu tradycyjnego na konto podane przez Usługodawcę lub poprzez system przelewów błyskawicznych.
 3. W przypadku płatności tradycyjnej Klient powinien przesłać potwierdzenie przelewu na adres email z którego została wysłana informacja o zamówieniu.
 4. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać Fakturę VAT, musi on zgłosić chęć jej otrzymania przed zawarciem umowy.

§ 12. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, również ustawy dotyczące ochrony konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z Usługi jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy lub miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta.

Załączniki do ustawy z

dnia 30 maja 2014 r.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z uwzględnieniem § 6. Pkt. 1 regulaminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy, bądź po wykonaniu usługi. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres hubertsadaj@gmail.com.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a  w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o  wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

Shopping Cart